សេចក្តី​ថ្លែង​គោល​ជំហរ​ និង​ធាតុ​ចូល​សំខាន់ៗ​របស់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​លើ​ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​ប្រតិបត្តិ​ ស្តី​ពី​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឆ្នាំ​២០២១

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២០​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ ក្រុមការងារ​ថវិកា​នៃ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​ ដែល​សម្របសម្រួល​ដោយ​វេទិកា​នៃ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ស្តី​ពី​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​នូវ​សេចក្តី​ថ្លែង​គោល​ជំហរ​ និង​ធាតុ​ចូល​សំខាន់ៗ​របស់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​លើ​ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​ប្រតិបត្តិ​ ស្តី​ពី​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឆ្នាំ​២០២១​។​ នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង​គោល​ជំហរ​នេះ​ ក្រុមការងារ​ថវិកា​នៃ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ ក៏​បាន​លើកយក​គោល​ជំហរ​ធាតុ​ចូល​សំខាន់ៗ​ និង​អនុសាសន៍​មួយ​ចំនួន​ដែល​ចេញ​មក​ពី​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ វិភាគ​នានា​របស់​ទីប្រឹក្សា​ឯករាជ្យ​ និង​ក្រុមការងារ​ជូន​ទៅ​ដល់​រដ្ឋ​សភាជាតិ​ និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​

​វេទិកា​នៃ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ស្តី​ពី​កម្ពុជា​

ទាញយក៖ pdf