“​សេចក្តីជូនដំណឹង​អំពី “​សេចក្តីស្នើ​វិសោធនកម្ម​ក្របខណ្ឌ​ច្បាប់​ទាក់ទង​ស្ថាប័ន​គ្រប់គ្រង​ការបោះឆ្នោត ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​បោះឆ្នោត ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ​និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​បោះឆ្នោត​””

“​សម្ព័ន្ធ​កំណែទម្រង់​ការបោះឆ្នោត​ដែល​មាន​សមាជិក​ចំនួន​២០​ស្ថាប័ន បានប្រកាស​អញ្ចើញ​ដល់​សាធារណៈជន អំពី​ការរៀបចំ​សិក្ខាសាលា ស្តីអំពី “”​សេចក្តីស្នើ​វិសោធនកម្ម​ក្របខណ្ឌ​ច្បាប់​ទាក់ទង​ស្ថាប័ន គ្រប់គ្រង​ការបោះឆ្នោត​យន្តការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​បោះឆ្នោត ការចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត ​និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​បោះឆ្នោត​”” ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅ​សណ្ឋាគារ​ហ៊ី​ម៉ា​វ៉ារិ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ “

​សម្ព័ន្ធ​កំណែទម្រង់​ការបោះឆ្នោត​

ទាញយក៖ pdf