សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​នៃ​ការ​ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​

កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០២០​ គ្រិះ​ស្ថាន​អង្គរ​បាន​ចេញ​នូវ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​លើកទឹកចិត្ត​នៃ​ការ​ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​ដើម្បី​គាំទ្រ​វិស័យ​ទេសចរ​ណ៏​ជាតិ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​មាន​​វិ​ប​តិ្ត​​ជំងឺ​​ ​COVID-19​។​ គោលនយោបាយ​លើកទឹកចិត្ត​មាន​រយៈពេល​៤​ខែ​នឹង​ចាប់​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២០​ ដល់​ ថ្ងៃ​ទី​២៥​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០​។​ គោលនយោបាយ​លើកទឹកចិត្ត​នេះ​មាន​ដូច​ជា​៖

  1. ទិញ​បណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​០១​ថ្ងៃ​ អាច​ចូល​ទស្សនា​បាន​រយៈពេល​០២​ថ្ងៃ​។
  2. ទិញ​បណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​០៣​ថ្ងៃ​ អាច​ចូល​ទស្សនា​បាន​រយៈពេល​០៥​ថ្ងៃ​។
  3. ទិញ​បណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​០៧​ថ្ងៃ​ អាច​ចូល​ទស្សនា​បាន​រយៈពេល​១០​ថ្ងៃ​។

គ្រិះស្ថានអង្គរ

ទាញយក៖ pdf