សេចក្តី​ជូនដំណឹង​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ស្ដីពី​ការ​បន្ត​គាំទ្រ​កម្មវិធី​ប្រព័ន្ធ​ថាមពល​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ​តាម​ផ្ទះ​ ២០២០​

នៅ​ថ្ងៃទី​ ១៥​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៩​ អគ្គិសនី​កម្ពុជា​បាន​ចេញផ្សាយ​សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ដល់​សាធារណៈ​ជន​ស្តី​ពី​ការ​បន្ត​ផ្តល់​ថវិកា​ជាអំណោយ​ដល់​នាយកដ្ឋាន​មូលនិធិ​អគ្គិសនី​ភាវូបនីយកម្ម​ជនបទ​នៃ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ (ហៅ​កាត់​ថា​ “ម.អ.ជ​.”) ដើម្បី​បន្ត​អនុវត្តន៍​ “កម្មវិធី​ប្រព័ន្ធ​ថាមពល​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ​តាម​ផ្ទះ​” ដែល​ជា​កម្មវិធី​អនុវត្តន៍​ពីឆ្នាំ​ ២០១៣​-២០២០​។ ​គោលបំណង​នៃ​កម្មវិធី​ គឺ​ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ជនបទ​រស់នៅ​តំបន់​ដាច់ស្រយាល​ដែល​ខ្សែ​បណ្តាញ​អគ្គិសនី​មិនទាន់​អាច​ពង្រីក​ទៅដល់​ក្នុងរយៈពេល​យូរ​ អាច​ទទួល​បាន​អគ្គិសនី​ប្រើប្រាស់​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ថាមពល​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ​តាម​ផ្ទះ​។

អគ្គិសនី​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf