​លិខិត​ចំហ​៖​ សូម​គោរព​ជូន​ USAID​ ប្រចាំ​កម្ពុជា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​មក​ពី​ខេត្ត​ចំនួន​បួន​ មាន​ជាង​១០០​ភូមិ​បាន​ចេញ​លិខិត​ចំហ​មួយ​សូម​គោរព​ជូន​ USAID​ ប្រចាំ​កម្ពុជា​ថា​ សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​មានការ​ខកចិត្ត​ជា​ខ្លាំង​ នៅ​ពេល​ដែល​បានឃើញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ថ្មីៗ​នេះ​របស់​ USAID​ អះអាង​ថា​បាន​ធ្វើការ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​ ស្រប​ពេល​ដែល​ខាង​សហគមន៍​មិន​ដែល​ឃើញ​ USAID​ ធ្វើការ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​ខាង​សហគមន៍​ និង​មិន​ដែល​ផ្តល់​ដំណឹង​អំពី​គម្រោង​ព្រៃ​ឡង់​បៃតង​​ណា​ឡើយ​។​

បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃឡង់ (PLCN)

ទាញយក៖ pdf