​ការ​រៀបចំ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ «​កម្មវិធី​ស្វ័​យ​សិក្សា​ MoEYS​ E-Learning៖​ ៥​ខែ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​សាធារណៈ​»

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ «​កម្មវិធី​ស្វ័​យ​សិក្សា​ MoEYS​ E-Learning៖​ ៥​ខែ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​សាធារណៈ​»​។​

​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ និង​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ រៀបចំ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​គោលបំណង​ធ្វើ​វឌ្ឍនភាព​នៃ​កម្មវិធី​ស្វ័​យ​សិក្សា​ MoEYS​ E-Learning​ ក្នុង​រយៈពេល​ ៥​ខែ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​សាធារណៈ​។​

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ទាញយក៖ pdf