ប្រកាស​ព័ត៌មាន​៖​ ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​ការ​រៀបចំ​រចនា​ម្ព័​ន្ធ​ឡើង​វិញ​នៅ​អណ្ដូងប្រេង​អប្សរា​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រុមហ៊ុន​គ្រី​ស​អេ​ណឺ​ជី​ (KrisEnergy)​ បាន​ចេញ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​ស្ដី​អំពី​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ដំណើរការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​ការ​រៀបចំ​រចនា​ម្ព័​ន្ធ​ឡើង​វិញ​នៅ​អណ្ដូងប្រេង​អប្សរា​ក្នុងគោលបំណង​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់​នូវ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទាក់ទង​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​ដំណើរការ​ផលិតកម្ម​នៅ​តំបន់​អណ្តូងប្រេង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​គ្រី​ស​អេ​ណឺ​ជី​ (KrisEnergy)​ ក្នុង​តំបន់​ A នៅ​ឈូង​សមុទ្រ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ការ​រៀបចំ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ឡើង​វិញ​របស់​អណ្ដូងប្រេង​អប្សរា​។​

ក្រុមហ៊ុន​គ្រី​ស​អេ​ណឺ​ជី​ (KrisEnergy)

ទាញយក៖ pdf