ទី​ភ្នាក់​ងារ​ផ្តល់​ជំនួយ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ និង​ទី​ភ្នាក់​ងារ​ផ្តល់​ជំនួយ​របស់​កូរ៉េ​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សារណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ ដើម្បី​ជួយ​ប្រព័ន្ធ​អប់​រំ​នៅ​កម្ពុជា​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ ខែ​សីហា​ ទី​ភ្នាក់​ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សំរាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ (USAID)​ និង​ទី​ភ្នាក់​ងារ​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​របស់​កូរ៉េ​ (KOICA)​ បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សា​រណៈ​​នៃ​ការ​យោគ​យល់​គ្នា​នៅ​ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក​ ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​និង​បច្ចេកទេស​សារ​គមនាគមន៍​ (Information​ and​ Communication​ Technology​ ឬ​ I​C​T​) ដល់​សិស្ស​សាលា​នៅ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ន័យ​គាំ​ទ្រ​ផែន​ការ​ជា​យុទ្ធសាស្រ្ត​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​របស់​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក

ទាញយក៖ pdf