វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ នឹង​មិន​ប្រឈម​នឹង​កង្វះ​ប្រាក់​សម្រាប់​កម្ចី​ឡើយ​

ប្រធាន​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ (ABC)​ បាន​អះអាង​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា​ វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​នឹង​មិន​ប្រឈម​នឹង​កង្វះ​សាច់ប្រាក់​ដើម្បី​ផ្តល់​កម្ចី​ដល់​សហគ្រាស​ក្នុងស្រុក​សម្រាប់​បង្កើន​ល្បឿន​អាជីវកម្ម​ក្នុង​ការ​ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ឡើយ​ ទោះបី​នៅ​ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​ ១៩​ ក៏​ដោយ​ ហើយ​ថា​វិស័យ​នេះ​នៅ​តែ​ស្វាគមន៍​ពី​ប្រភព​ទុន​ទាំង​ក្នុងស្រុក​ និង​ក្រៅ​ស្រុក​។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://bit.ly/2YwvYIX