ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(ADB) បានអះអាងទទួលសំណើថ្មីបំផុតពីក្រុមគ្រួសារប៉ះពាល់ដោយគម្រោងផ្លូវរថភ្លើង

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានទទួលពាក្យបណ្តឹងពីប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន ២២រូប ដែលបានអះអាងថា​ធនាគារនេះបរាជ័យក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែង របស់ខ្លួន ក្នុងការកែប្រែកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តក្នុងផែនការស្តាផ្លូវរថភ្លើងចាស់ទ្រុឌទ្រោមមួួយរបស់ប្រទេសនេះឡើងវិញ។ …

ហ្សមប៊រ ភីធឺរ៍
https://www.cambodiadaily.com/news/adb-confirms-receipt-of-latest-request-from-railway-families-93266/