វិស័យ​កសិកម្ម​ក្នុង​ការ​ទទួលយក​បច្ចេកវិទ្យា​ឌី​ជី​ថ​ល​

​ការ​សិក្សា​ថ្មី​មួយ​បាន​បង្ហាញ​ថា​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ ៩២​ ភាគរយ​នៃ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ផលិតផល​កសិកម្ម​របស់​កម្ពុជា​ប្រើ​ការ​ទូទាត់​តាម​ឌី​ជី​ថ​ល​ក្នុង​អាជីវកម្ម​របស់​ពួក​គេ​ ខណៈ​ដែល​ ៤៥​ ភាគរយ​ប្រើប្រាស់​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​។​ ការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា​ “​បញ្ហា​ប្រឈម​ និង​ឱកាស​ឌី​ជី​ថ​ល​របស់​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ធាតុ​ចូល​កសិកម្ម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​”​ ត្រូវ​បាន​ចងក្រង​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​គោលនយោបាយ​ (CPS)​។​ …​

ធូ វិរៈ
https://www.phnompenhpost.com/business/agro-sector-adopting-digital-tech