អាស៊ានគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ ២០២៥

ដោយសារអាស៊ានបន្តប្រឈមមុខនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ និងការងើបឡើងវិញនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយ រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាសមាជិកបានប្តេជ្ញាធ្វើការសិក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលទូទាំងតំបន់ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣។ …

បណ្តាញព័ត៌មានអាស៊ី
https://www.phnompenhpost.com/business/asean-slated-start-talks-blocs-2025-e-economy-accord