ឡសម្ងួតស្រូវដ៏ធំនៅខេត្តបាត់ដំបងរួចរាល់សម្រាប់ដំណើរការ

ឡសម្ងួតផលិតផលកសិកម្មដ៏ធំនៅក្រុងបាត់ដំបងបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ខណៈឃ្លាំងស្តុកស្រូវដ៏ធំនៅសល់៤០ភាគរយទៀតនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំក្រោយ។ នេះបើតាមលោក ភូ ពុយ អគ្គនាយកធនាគារស្រូវបានឱ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញ។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2hpmfyJ