គម្រោង BRI ជួយកម្ពុជាទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩

មន្រ្តី និងអ្នកសិក្សាបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ (BRI) បាននិងកំពុងជួយទ្រទ្រង់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/2YmHcD4