ក្រុមហ៊ុនជំនួញ​កម្ពុជា​បារម្ភ​ពី​ភូមា​

ខណៈពេល​ដែល​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជា​ធម្មតា​អាច​ប្រៀប ធៀប​ជា​មួយ​នឹង​បណ្តា​ប្រទេស​ជិតខាង​ ប្រទេស​វៀតណាម​ និង​ប្រទេស​ថៃ​ អ្នក​នៅ​ក្នុង​ឧស្សា​ហ​កម្ម​និយាយ​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ ត្រូវ​ពិនិត្យ​មើល​ឲ្យ​ដិត​ដល់​ពី​ការ​រីក​ចម្រើន​ឥត​ឈប់​ឈរ​របស់​ប្រទេស​ ភូមា​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ទុក​ថា​ ក្នុងរយៈ ពេល​វែង នឹង​ដណ្តើម​ទីផ្សារ​នាំ​ចេញ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Myanmar Times
http://www.mmtimes.com/index.php/business/16458-cambodia-businesses-fret-myanmar.html