កម្ពុជា​បង្ហាញ​ក្រម​ប្រតិបត្តិ​ធនាគារ​

មន្ត្រី ​បាន​និយាយ​ថា​ កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ដែលជា​និយ័ត​ករ​ឧស្សាហកម្ម​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ក្រម​ប្រតិបត្តិ​ធនាគារ​ ក្នុង​គោលដៅ​បង្កើន​សេចក្តី​ទុកចិត្ត​របស់សាធារណៈជន​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​។ ​…

​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​និយាយ​ថា​ កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​ វិស័យ​នេះ​បាន​ទទួល​ការ​ដាក់​ប្រាក់​សរុប​ចំនួន​ ១១.៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិច​ ពី​អ្នក​ដាក់​ប្រាក់​ចំនួន​៣.៣​លាន​នាក់​ ខណៈ​ពេល​ដែល​វិស័យ​នេះ​បាន​ផ្តល់​កម្ចី​ចំនួន​១០.៨​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​ រិច​ ទៅ​ឲ្យ​អតិថិជន​ចំនួន​ ២.២​លាន​នាក់​។​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Shanghai Daily
http://shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=268881