ធនាគារ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ ផ្តល់​សេវាកម្ម​ប្រមូល​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ​

​ធនាគារ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ អ​.​ក​ ទទួល​ជោគជ័យ​គួរ​ឱ្យ​កត់សម្គាល់​មួយទៀត​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ បន្ទាប់​ពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​កម្ពុជា​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​នេះ​ប្រមូល​ពន្ធ​ផ្សេងៗ​។​ …

បុគ្គលិកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
https://bit.ly/2Z3she8