កម្ពុជា​បរាជ័យ​ផ្គត់​ផ្គង់​អង្ករ​ដល់​ហ្វីលីពីន

កម្ពុជា នឹង​ចូល​រួម​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត​ក្នុង​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​ជា​សាធារណៈ​ដើម្បី​ផ្គត់​ផ្គង់​អង្ករ​ទៅ​កាន់ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន បន្ទាប់​ពី​អាជ្ញាធរ​ស្បៀង​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន (NFA) ច្រាន​ចោល​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​ជា​សាធារណៈ​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ចុង ខែ​សីហា ខណៈ​តម្លៃ​អង្ករ​ដែល​ចូល​រួម​ដេញ​ថ្លៃ​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជាង​ការ​ចង់​បាន។ …

ចាន់ មុយហុង
http://bit.ly/WmoJRm