អាជីវកម្ម​តាម​អេឡិចត្រូនិក​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កំណើន​របស់​ SME

លោក ឡី សុភាព ប្រធាន​សហព័ន្ធ​វិនិយោគ​កម្ពុជា និង​ជា​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា​លើកឡើង​ថា ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​គឺជា​ឱកាស​ថ្មី​សម្រាប់​វិស័យ​សហគ្រាស​ខ្នាតតូច និង​មធ្យម​ដែល​ស្របទៅនឹង​ទស្សនវិស័យ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​។ …

ធូ វិរៈ
http://bit.ly/3aKEEQa