សេវាធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាកើនបាន ៣៨%ក្នុងត្រីមាសទី១

វិស័យឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាត្រូវបានរាយការណ៍ថា សេវាធានារ៉ាប់រងសរុបកើនឡើង ៣៨ភាគរយនៅក្នុងត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ ២០១៦ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន នេះបើតាមសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា (IAC)បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។ …

ក្រុមការងារខ្មែរថាមស៍
http://www.khmertimeskh.com/news/24711/cambodia---s-insurance-premium-up-38-pct-in-q1/