កម្ពុជាថាចិនបានរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ (CDC)​ លើក​ឡើង​ថា​សមិទ្ធផល​នៃ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បាន​មក​ពី​ការ​រួមចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់​ពី​គម្រោង​វិនិយោគ​ចិន​ ពិសេស​គម្រោង​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ពង្រឹង​គ្រឹះ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​។​ …

ហ៊ គីមសាយ
http://bit.ly/2h6zp2X