ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ ៖​ ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ ៤​ បន្ថែម​ទៀត​ចុះបញ្ជី​សញ្ញាប័ណ្ណ​ និង​ភាគហ៊ុន​

​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួន​ ៣​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​មួយ​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​ចុះបញ្ជី​សញ្ញាប័ណ្ណ​សាជីវកម្ម​ និង​ភាគហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​នៅ​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​នៅ​ចុង​ខែមេសា​ និង​ដើមខែ​ឧសភា​នេះ​។​ …​

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50713247/csx-four-more-companies-to-list-bonds-and-equity/