ការ​សន្ទនា​ស្តី​ពី​ច្បាប់​ការពារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​

​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រុមហ៊ុន​ និង​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​បាន​ចូលរួម​កិច្ច​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​លើក​ទី​ ២​ ស្តី​ពីច្បាប់​ការពារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​កាលពី​ម្សិលមិញ​។​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ការពារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៩​ ដើម្បី​អនុវត្ត​តាម​ការ​ការពារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​គម្រោង​អាស៊ាន​ដែល​មាន​គោលបំណង​ដើម្បី​បង្កើន​ការ​ប្រកួតប្រជែង​នៅ​ក្នុង​តំបន់​។​ …​

Husain Haider
https://www.khmertimeskh.com/50808525/dialogue-on-new-consumer-protection-law/