ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ធនាគារ​តាម​វេទិកា​ឌី​ជី​ថ​ល​

សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ (ABC)​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ (CMA)​ និង​សមាគម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា​ (CAFT)​ បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន​ ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ឱ្យ​ទូទាត់​គណនី​ និង​ទទួល​ការ​ទូទាត់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​តាម​រយៈ​វេទិកា​ឌី​ជី​ថ​ល​។​ …​

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50791065/digital-banking-championed/