​ការ​ព្យាករណ៍​សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០២១​ ប៉ាន់​ប្រមាណ​ពី​កំណើន​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ចំនួន​ ៣,៥​ ភាគរយ​

​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ព្យាករ​ថា​នឹង​ចុះបញ្ជី​កំណើន​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ (GDP)​ ចំនួន​ ៣,៥​ ភាគរយ​។​ នេះ​បើ​តាម​ការ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ក្រសួងការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​របស់​ខ្លួន​។​ …

Husain Haider
https://bit.ly/3cJ3zpO