ច្បាប់​ស្តី​ពី​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២១

​ច្បាប់​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ​កំពុង​ចាប់ផ្តើម​ព្រាង​ហើយ​រំពឹង​ថា​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​នៅ​ចុងឆ្នាំ​នេះ​ ហើយ​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ជឿជាក់​ថា​ច្បាប់​នេះ​នឹង​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន​អន្តរជាតិ​កាន់តែ​ច្រើន​ជំរុញ​កំណើន​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ និង​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​។​ …​

ហ៊ឹន ពិសី
https://www.phnompenhpost.com/business/food-safety-law-be-enacted-2021-commerce-official