​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ ការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​ និង​ទេសចរណ៍​ចាំបាច់​សម្រាប់​ការ​ងើបឡើង​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា​

​បើ​ទោះបីជា​ការ​ផ្ដល់​ជូន​វ៉ាក់សាំង​ត្រូវ​បាន​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក៏​ដោយ​ ការ​លេច​ចេញ​នូវ​ករណី​ថ្មីៗ​និង​ការ​លើក​ឡើង​ពី​វត្តមាន​នៃ​វីរុស​ប្រភេទ​ថ្មីៗ​នៅ​តែ​បន្ត​ជំរុញ​ឱ្យ​មាន​ភាព​មិន​ច្បាស់លាស់​ខាង​សេដ្ឋកិច្ច​។​ …

Tom Starkey
https://bit.ly/38tt50G