អង្គការ​មូលនិធិ​សកល​ដក​ការ​គំរាម​កាត់​ផ្តាច់​ជំនួយ

អង្គការ​មូលនិធិ សកល បាន​ដក​ចេញ​នូវ​ការ​គំរាម​កំហែង​របស់​ខ្លួន​ថា នឹង​កាត់​ផ្តាច់ ឬ​កាត់​បន្ថយ​ជំនួយ​ខាង​សុខាភិបាល​ទៅ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ដែល​មាន​ទឹក​ប្រាក់​ជាង ១០០ លាន​ដុល្លារ ទោះ​បី​មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​មួយ​ចំណែក​ធំ​នៃ​មូលនិធិ​ដែល​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​ខុស​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ជាក់​ក្នុង​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ផ្ទៃ​ក្នុង​មួយ​ដែល​ខ្លួន​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​គេ​បញ្ជូន​ប្រាក់​នោះ​មក​ឲ្យ​វិញ​ឲ្យ​បាន​មុន​ថ្ងៃ​កំណត់ គឺ​ថ្ងៃ ទី៩ ខែ មករា។ លិខិត​មួយ​ដែល​គេ​ផ្ញើ​ទៅ​ឲ្យ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង សុខាភិបាល លោក ម៉ម ប៊ុនហេង កាល​ពី​ថ្ងៃ ទី៩ ខែ ធ្នូ អង្គការ​មូលនិធិ​សកល បាន​គំរាម​កាត់​ផ្តាច់ ឬ​កាត់​បន្ថយ​ជំនួយ​ដែល​មាន​ទឹក​ប្រាក់ ១០៦ លាន​ដុល្លារ ប្រសិន​បើ​ប្រាក់​ចំនួន ៤២៧.៨៤១ ដុល្លារ មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​មក​ឲ្យ​វិញ​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​សម្រាប់​មេរោគ​អេដស៍/ជំងឺ​អេដស៍ ជំងឺ​សើ​ស្បែក និង​ជំងឺ​ឆ្លង​តាម​ការ​រួមភេទ អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ហៅ​ថា MEDiCAM និង​ក្រសួង សុខាភិបាល។ …

Kevin Ponniah
http://postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/108922-2014-01-08-03-36-25