អេ​ច​.​អិ​ល​.​អេ​ច​ ហ្គ្រុ​ប​ នឹង​អភិវឌ្ឍ​គម្រោង​ផ្ទះសម្បែង​សាធារណៈ​នៅ​កម្ពុជា​

អេ​ច​.​អិ​ល​.​អេ​ច​ ហ្គ្រុ​ប​ បាន​ក្លាយជា​ក្រុមហ៊ុន​សិង្ហ​បុរី​ទី​១​ ដែល​មក​អភិវឌ្ឍ​គម្រោង​ផ្ទះសម្បែង​សាធារណៈ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជាមួយ នឹង​ការ​ដាក់​បង្ហាញ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​លំនៅ​ដ្ឋា​ន​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ផែ​នៃ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Channel News Asia
http://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore/hlh-group-to-develop/2156286.html