តើ អាស៊ាន (ASEAN) អាចសម្រេចបានយ៉ាងដូចម្តេចនូវការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2015?

​សមាគម​នៃ​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ អាស៊ាន​ (ASEAN)​  បាន​ជ្រើសរើស​ឆ្នាំ​ 2015​ ដែល​ជា​ឆ្នាំ​ដែល​អាច​សម្រេច​បាន​នូវ​ការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ខ្លួន​ជា​សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​។​ នៅ​សល់​តែ​ ពីរ​ ឬ​ បី​ ខែ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ​ ប៉ុន្តែ​ អាស៊ាន​ (ASEAN)​ ហាក់ដូចជា​ពុំ​ទាន់​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​នៅឡើយ​។​ តើ​អាស៊ាន​អាច​សម្រេច​គោលដៅ​នេះ​បាន​យ៉ាងដូចម្តេច​?​

The Cambodia Herald News Staff
http://thecambodiaherald.com/cambodia/detail/1?page=11&token=MTZhZWQ0N2FhZjI