អង្គការឃ្លាំមើលសិទិ្ធមនុស្ស៖ សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចជងរងការរំលោភបំពាននៅក្នុងគម្រោងកាបូនជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូង

Leila Goldstein និង ស៊ើង​ និមល់
https://khmer.cambojanews.com/hrw-rights-of-indigenous-chong-residents-violated-in-southern-cardamom-carbon-offset-project/