ក្រុមហ៊ុន​ YouTube​ សម្រេច​បិទ​ការ​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​

​ការ​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​នានា​លើ​វី​ដេ​អូ​ក្នុង​បណ្ដាញ​យូ​ធូប​ (YouTube)​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​បិទ​ ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ក្នុងស្រុក​ទស្សនា​បាន​តែ​វី​ដេ​អូ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ដោយ​មិន​មាន​ពាណិជ្ជកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ​។​ …

Brian Badzmierowski
https://bit.ly/3uV1COm