សេវាធានារ៉ាប់រងបន្តកើនឡើង

សេវាធានារ៉ាប់រងបានកើនឡើង ៣៧ ភាគរយនៅឆមាសដំបូងឆ្នាំនេះ ដែលមានចំនួនសរុប ៥៦ លានដុល្លារ នេះបើយោងតាមការប្រកាសនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា (IAC)កាលពីថ្ងៃអង្គារ។ ការកើនឡើងនេះ កើនពី ៤០.៩ លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅ បានបន្តកើនឡើង ១៦.២% នៅក្នុងការលក់សេវាធានារ៉ាប់រងទូទៅ ដែលរួមបញ្ជូលការកំណើន ១១៣.២ % នៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងជីរិត នេះបើតាមការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍។ …

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/28318/insurance-continues-to-grow/