កំណើន​សហគ្រាស​ថ្មី​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ជំរុញ​ឧស្សាហកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង

ការ​កើន​ឡើង​នូវ​សហគ្រាស​ថ្មី​ជា​ច្រើន​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​កំណើន​ប្រាក់​ចំណូល​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង និង​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់។ នេះ​បើ​តាម​ប្រធាន​សមាគម​ធានា​រ៉ាប់រង​នៅ​កម្ពុជា។ …

Ayanna Runcie
http://bit.ly/1H7Oo74