របាយការណ៍​របស់​សហព័ន្ធ​សហជីព​អន្តរជាតិ​ដាក់​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​លំដាប់​ទាប​ជាងគេ​ទាំង​ដប់​

ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងដប់ដែលមានស្ថានភាពលំបាកសម្រាប់បញ្ហាសិទ្ធិពលករ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិ (ITUC)។ …

ប៊ុន សេងគង់ និងIgor Kossov
http://www.phnompenhpost.com/national/intl-union-report-ranks-kingdom-bottom-ten