កម្ពុជា​បង្ហាញ​ពី​ភាពជោគជ័យ​ នៃ​កម្មវិធី​ផ្តល់​អាហារូបត្ថម្ភ​ដល់​កុមារ​តាម​សាលា

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​តាមរយៈ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​សហការ​ជាមួយ​កម្មវិធី​ស្បៀងអាហារ​ពិភពលោក​បានបង្ហាញ​ពី​ការអនុវត្ដ​ជោគជ័យ​នៃ​កម្មវិធី​ផ្ដល់​អាហារ​តាម​សាលារៀន​ក្នុង​វេទិកា​សកល​ស្ដីពី​អាហារូបត្ថម្ភ​កុមារ​លើក​ទី ២១ កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នៅ​ខេត្ដ​សៀមរាប​។ វេទិកា​សកល​ស្ដីពី​អាហារូបត្ថម្ភ​កុមារ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប​រយៈពេល​ ៥ ​ថ្ងៃ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​ ២ ដល់​ថ្ងៃទី​ ៦ ខែ​​ ធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០១៩ ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ​សហការ​ជាមួយ Global Child Nutrition Foundation (GCNF) និង World Food Programme Centre of Excellence against Hunger (WFPCoE)​។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2RkwQ0H