ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ចំណាយ​ថវិកា​ជិត​ ៦០​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​រហូតដល់​ឆ្នាំ​ ២០២៣​

ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ចំណាយ​ថវិកា​ជិត​ ៦០​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្រោម​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ ២០១៩​-២០២៣​ ហើយ​ថវិកា​ចំនួន​ ៧៥​ ភាគរយ​នឹង​បាន​មក​ពី​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា​។ …

បែន សុខហ៊ាន
https://www.khmertimeskh.com/50658074/kingdom-to-spend-nearly-60-billion-on-development-until-2023/