កម្ពុជាប្រែក្លាយចំណូលក្នុងស្រុកទៅជាប្រភពហិរញ្ញប្បទានសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ UNDP បាន​រក​ឃើញ​ថា ចំណូល​ក្នុង​ស្រុក​កាន់​តែ​ក្លាយ​ជា​ប្រភព​ហិរញ្ញប្បទាន​សំខាន់​បំផុតសម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា។ …

Michael Firn
https://bit.ly/2W1Ebqz