អាជីវកម្ម​នៅ​កម្ពុជា ​ប្រឈម​កង្វះ​ការ​ទទួល​បាន​មូលនិធិ

ខណៈ​អាជីវកម្ម​បង្កើត​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​រស់​រវើក​មួយ អាជីវកម្ម​ជាច្រើន​ដែល​ព្យាយាម​ចាប់​យក​ធនធាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​កំណើន មានការ​លំបាក​ក្នុងការ​ទទួលបាន​មូលធន​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការសិក្សា​ថ្មី​មួយ​ដោយ​មូលនិធិ Dutch Good Growth Fund (DGGF) ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​សំខាន់ៗ ដែល​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម (SME)​ កំពុង​ជួប​ប្រទះ​នៅ​កម្ពុជា​។ …

Robin Spiess
http://bit.ly/2BekVtX