អាជ្ញាធរ​ខេត្តកោះកុង​ឃំុខ្លួន​អ្នក​តវ៉ា​ បុគ្គលិក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​

​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ នគរបាល​នៅ​ខេត្តកោះកុង​ បាន​ឃំុខ្លួន​មនុស្ស​យ៉ាងតិច​ណាស់​ ១៧​នាក់​ ដែល​បាន​កំពុង​តវ៉ា​ពី​ការ​ឃុំខ្លួន​សកម្មជន​បរិស្ថាន​បី​នាក់​។​…​

ហ៊ុល រស្មី
http://www.voacambodia.com/content/koh-kong-authorities-detain-protesters-rights-workers-journalists/2942251.html