អ្នកជំនួញ​ស្រូវ​ក្នុង​ស្រុក​បារម្ភ​ពី​ទិសដៅ​នាំអង្ករ​ចេញ​របស់​​ឡាវ

រោង​ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ​ក្នុងស្រុក​និង​ក្រុមហ៊ុននាំចេញ​បាន​លើក​ឡើង​ពី​ការ​ព្រួយបារម្ភ​លើ​គោលដៅ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ឡាវ​ ក្នុង​ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​មួយ​លាន​តោន​ក្នុងឆ្នាំនេះ​ ខណៈ​ដែល​បញ្ហា​ប្រឈម​ និង​បញ្ហា​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​មួយ​នេះ​មិន​ទាន់​បាន​ដោះស្រាយ​រួចរាល់​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/1R5g9v9