វីង ចុះ MOU ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង​អាយុ​ជីវិត

វីង ដែល​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឈាន​មុខ​គេ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​នៅ ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគ​យល់​គ្នា (MOU) ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង​អាយុ​ជីវិត Manulife សម្រាប់​ការ​បង់​ប្រាក់​បុព្វលាភ​ធានា​រ៉ាប់​រង​អាយុ​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ​តាម​រយៈ​ភ្នាក់ងារ វីង និង​បណ្ដាញ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ទូទាំង​ប្រទេស។ MoU ត្រូវ​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​កាល​ពី​ចុង​សប្តាហ៍​មុន​រវាង​លោក Anthony Perkin អគ្គ​នាយក​ក្រុម​ហ៊ុន វីង និង​ប្រធាន​គ្រប់​គ្រង​ទូទៅ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Manulife Cambodia នៅ ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ …

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
http://bit.ly/ZMkhNj