រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចាប់ផ្តើមរវល់ ដោយសារមានស្រូវថ្មី

ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា សង្កេតឃើញមានសន្ទុះងើបឡើងតូចមួយនៅក្នុងខែតុលាដែលកើនឡើងបាន ១២% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន ខណៈពេលដែលការដាំដុះនៅរដូវវស្សាបានពន្យារពេល ការប្រមូលផលបានចាប់ផ្តើមទៅដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវថ្នាក់ជាតិហើយ។ …

Ananth Baliga
http://www.phnompenhpost.com/business/mills-busy-new-rice-crop-rolls