សហជីព​ស្នើ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​ $១៨២ ​ក្នុង​ ១ ​ខែ​ ខណៈ​ថៅកែ​ក្រុមហ៊ុន​ហ៊ាន​ត្រឹម​ $១៧៧

ក្នុង​ការ​ប្រជុំ​ត្រីភាគី​ម្សិលមិញ​ស្តីពី​ប្រាក់ខែ​កម្មករ ភាគី​សហជីព​តំណាង​ឲ្យ​កម្មករ​និយោជិត​បាន​ស្នើសុំ​ឲ្យ​មាន​ការដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​ចំនួន​ ១៨២ ​ដុល្លារ​អាមេរិក​ក្នុង​ ១ ​ខែ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០១៩ ខណៈ​ភាគី​និយោជក​ហ៊ាន​ត្រឹម​ ១៧៧ ​ដុល្លារ ហើយ​ដែល​ភាគី​ទាំង​ ២ ​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ជួយ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ចំពោះ​ភាគី​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​មាន​ផលប្រយោជន៍​ដល់​កម្មករ និង​និយោជក​។ …

គង់ មេត្តា
https://bit.ly/2Cs9xLQ