កម្ពុជាបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ AstraZeneca ចំនួនជាង ៤០% នៃស្តុកដែលមាន

វ៉ាក់សាំង AstraZeneca បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ៥៤៨,៦៧០ ដូសត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងនៅសល់ប្រហែល ៨៦៦,០០០ ដូស សម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ឬសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះ។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3ziQZaF