​កម្ពុជា​គ្រោង​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​កំពុង​តែ​មាន​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ក្នុង​ការ​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​ផលិតផល​កម្ពុជា​និង​ជំរុញ​ការ​នាំ​ចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចិន​។​ …

ជា វណ្ឌ​យុទ្ធ
https://bit.ly/3rXWxTq