គជប ស្នើ​ឲ្យ​មាន​កិច្ចប្រជុំ​នឹង​ NGO ដើម្បី​បំបាត់​មន្ទិល

ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលកំពុងជួបបញ្ហាបានស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំជាមួយនឹងគណបក្សនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មាន និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ការសង្ស័យពីភាពលម្អៀងទៅរកគណបក្សកាន់អំណាច។ …

ប៊ុន សេងគង់
http://bit.ly/1OI80wJ