គ្រូបង្រៀន​ថ្មី​សម្រាប់​ថ្នាក់​សិក្សា​ពី​ខ្មែរក្រហម​

កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ វិទ្យាស្ថាន​សន្តិភាព​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​ប្រកាស​ពី​ការ​បញ្ចប់​កម្មវិធី​មួយ​ ដែល​រៀបចំ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​ (DC-Cam)​ ក្នុង​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​អ្នក​ អប់រំ​បន្ថែមចំនួន​ ៦០០​នាក់​ ដើម្បី​បង្រៀន​ពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរក្រហម​តាម​បណ្តា​វិទ្យាល័យ​នៅ​ ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​.. ​

Rebecca Moss
http://www.phnompenhpost.com/national/new-teachers-kr-classes