គម្រោងមិនមែនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសធ្លាក់ចុះជិត ៣០%

គម្រោងវិនិយោគឯកជនចំនួន ៧៥ នៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល ៨ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២១ ធ្លាក់ចុះជិត ៣០ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរាយការណ៍។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://www.phnompenhpost.com/business/non-sez-projects-slide-nearly-30