ប្រព័ន្ធ​ចុះ​ឈ្មោះ​អាជីវកម្ម​តាម​អ៊ីនធឺណិត​កើន​លើស​១០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​

​ដើមទុន​សរុប​នៃ​អាជីវកម្ម​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ (OBRS)​ តាម​រយៈ​ IT​ Platform​ ដំណាក់កាល​ទី​ ១​ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ជា​ទូទៅ​ថា​ Single​ Portal​ បាន​ឈាន​ដល់​ជិត​ ១០​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែមករា​ ជាមួយនឹង​ចំនួន​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​កើនឡើង​ដល់​ជាង​ ៣២,០០០​ ទិន្នន័យ​ផ្លូវការ​បាន​បង្ហាញ​។​ …​

ហ៊ឹន ពិសី
https://www.phnompenhpost.com/business/online-business-registration-system-surpasses-10-billion